ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΙΜΕΣ

Διεκπεραίωση παραγγελιών - Πολιτική τιμών

Όταν η Εταιρεία παραλάβει την παραγγελία και υπάρχει σε απόθεμα το προϊόν, η εκτέλεση της παραγγελίας θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 1-5 ημέρες από την ημέρα λήψης της παραγγελίας και όχι της αποστολής. Εάν δεν υπάρχει σε απόθεμα το προϊόν της παραγγελίας, τότε, ισχύουν οι ημέρες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα shopenter.gr στο εκάστοτε προϊόν και η παραγγελία θα πραγματοποιείται μετά τη λήψη της παραγγελίας. Εάν το προϊόν είναι εκτός αποθέματος ή για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατόν να εκτελεστή η παραγγελία εντός των ανωτέρω χρονικών περιθωρίων, τότε αυτό θα γνωστοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν στον πελάτη και η παραγγελία ακυρώνεται. Παραγγελίες γίνονται αποδεκτές μόνον αυτές που αφορούν τον Ελλαδικό χώρο και αποστέλλονται μόνον εντός αυτών.

Επιβεβαίωση παραλαβής παραγγελίας

Κάθε παραγγελία του χρήστη/πελάτη, ακολουθείται πάντοτε από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σε διάστημα λίγης ώρας, εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Η ηλεκτρονική αυτή αλληλογραφία εκ μέρους της εταιρείας, αποτελεί μόνον επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης. Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς, εφόσον συναινεί ο πελάτης και στην περίπτωση που κάποιο/α είδος/η δεν είναι άμεσα διαθέσιμο οπότε απαιτείται συμφωνία για το χρόνο παράδοσης.

Αποδοχή Παραγγελίας – Κατάρτιση πώλησης

Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και της ως άνω επιβεβαίωσης της λήψης της, εφόσον η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του είδους και την ορθότητα της παραγγελίας και την απουσία τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα όσον αφορά την τιμολόγηση των ειδών τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π. με νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας, το περιεχόμενό της, την κατάρτιση της πώλησης και τον προσδοκώμενο χρόνο παράδοσης του είδους όπως γνωστοποιήθηκε ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας, οπότε τότε μόνον η πώληση θεωρείται καταρτισθείσα και γεννά εκατέρωθεν αξιώσεις. Αν εκκρεμεί το ζήτημα αποδοχής εκ μέρους του πελάτη επιπλέον επιβάρυνσης εξόδων αποστολής, αυτό συμφωνείται πάντα πριν από την τελική έγκριση της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη. Σε περίπτωση που η περιοχή παράδοσης δεν καλύπτεται από το δίκτυο διανομής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ο πελάτης ενημερώνεται προκαταβολικά για τη χρέωση της αποστολής και αναλαμβάνει ο ίδιος κάθε σχετική υποχρέωση έναντι του μεταφορέα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται με την παράδοση του είδους στο μεταφορέα που έχει επιλέξει/υποδείξει ο πελάτης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση με βάση την αρχή της καλής πίστης και τις συνήθειες των συναλλαγών, να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, με τιμή εσφαλμένη δηλαδή διαφορετική από την ισχύουσα με βάση την τιμολογιακή πολιτική της για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο λάθος στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών, τότε η παραγγελία ισχύει κανονικά για τα υπόλοιπα είδη μόνον και θεωρείται μη γενομένη για τα είδη στα οποία διαπιστώθηκε σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Καμία πρόσθετη χρέωση στην παραγγελία δεν βαρύνει τον πελάτη χωρίς τη ρητή συναίνεση του. Η αποστολή της παραγγελίας προς έγκριση προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται. Αν δεν υπάρχει συναίνεση, ο πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής. Επίσης σε περίπτωση αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η μη απόκρουσή τους ή παράλειψη επιστροφής τους και η αδιαφορία του πελάτη δεν ερμηνεύεται σε καμία περίπτωση σαν συναίνεση, αποδοχή τους ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που του ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και αυτός βραδύνει να παραδόσει τα είδη προς επιστροφή για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και τα είδη θεωρούνται πωληθέντα στον πελάτη και αυτός οφείλει να καταβάλει την αξία τους μετρητοίς. Ο πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά τηλ 2311 243191, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail info@shopenter.gr)

Δικαίωμα μεταβολής τιμών

Τo ηλεκτρονικό κατάστημα (shopenter.gr), της Εταιρείας Ν.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Οι ώρες της αποστολής των παραγγελιών δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα από προμηθευτές αποστέλλονται άμεσα μετά την λήψη όλων των προϊόντων της παραγγελίας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται για την αποστολή των προϊόντων, τα οποία προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (shopenter.gr), εάν προκύπτει τυπογραφικό ή μηχανογραφικό λάθος, ή εμφανίζεται σε διαφορετική τιμή από την αναγραφόμενη στον εκάστοτε αναρτημένο/αναγραφόμενο τιμοκατάλογο ή δεν είναι σε απόθεμα στην αποθήκη μας.

Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη λόγω μεταμελείας

Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους ης ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ μέρους του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ την έχει ήδη εισπράξει, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός επέσπευσε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ). Άλλως σε περίπτωση που έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του πελάτη αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (όπως πχ. στην περίπτωση εντολής χρέωσης πιστωτικής κάρτας όταν όμως η Τράπεζα δεν έχει ακόμα καταβάλει το τίμημα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ), τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε αρμόδιο φορέα (Τράπεζα κλπ) για τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης κάθε χρεωθέντος σε βάρος του πελάτη ποσού. Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της, και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που συνδέει τον πελάτη με τον τρίτο αυτό φορέα (Τράπεζα κλπ) και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον εκάστοτε αγοραστή σε περίπτωση μεταγενέστερης παραγγελίας για προϊόν εκτός αποθέματος και για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον αγοραστή, χωρεί ανάκληση της παραγγελίας, η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη. Η τυχόν ελοιπή παραγγελία εκτελείται κανονικά.

Οι τιμές και τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση (σε ευκαιρία) ή (προσφορά μηνός) ή (σε προσφορά), θεωρούνται περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρείται αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

Παραλαβή παραγγελίας

Η παραλαβή της κάθε παραγγελίας γίνεται από τον αναφερόμενο παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας

Η παράδοση της παραγγελίας προς τον αγοραστή αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει υποδείξει στην επιχείρηση κατά την παραγγελία του ή κατόπιν επικοινωνίας με την επιχείρηση (e-mail/τηλεφωνικώς) για τον τρόπο και την ημέρα που προκύψει, σε συμφωνία με την Επιχείρηση.

Η εκτέλεση της παραγγελίας γίνεται πάντα με την σύμφωνη γνώμη ή εντολή του πελάτη. Οι παραγγελίες εκτελούνται, είτε με αποστολή μέσο courier, εταιρείες μεταφορών ή την παραλαβή του προίόντος στην έδρα της Επιχείρησης/Καταστήματος, από Δευτέρα-Παρασκευή από 9:00πμ - 14:00μμ, εκτός Κυριακής και αργιών.

Η Επιχείρηση κατά την επικοινωνία με τον πελάτη για την επιβεβαίωση της παραγγελίας και την παράδοση αυτής, του γνωρίζει το κόστος μεταφοράς (επιβαρύνει τον πελάτη) και το μέσο μεταφοράς. Εάν η παράδοση της παραγγελίας γίνει με αντικαταβολή, τότε προκύπτει ανάλογο κόστος (επιβαρύνει τον πελάτη) το οποίο θα πληρωθεί με την παραλαβή.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τις τιμές και τους όρους αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

expand_less